Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2018

Vi har haft den stora glädjen att bli tilldelade Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2018!

Föreningen Tegelsmorasjön har funnits i drygt tjugo år. Vi ser det som vår uppgift att återskapa en sjö i balans som erbjuder boplatser, föda och skydd åt fåglar och andra djur, vårda omgivande ängs- och betesmarker samt tillgängliggöra platsen för naturupplevelser för alla.

Tegelsmorasjön kan tyckas liten och obetydlig varpå frågan infinner sig om den är värd att lägga kraft och pengar på. Igenväxning av sjöar är ju de facto en långsam naturlig process.

Flera mänskliga faktorer har dock under historiens lopp påskyndat processen. Sjön är ett självklart naturvårdsobjekt, men minst lika viktig är dess betydelse som ett naturligt centrum för ett antal byar i det historiska Tegelsmora. En sjö vid sockenkyrkan som förknippats med föda, lek, arbete och naturupplevelser genom många generationer.

Vi tackar Upplandsstiftelsen för den uppmuntran till fortsatt arbete för Tegelsmorasjön som priset ger. Vi är fulla av iver att påbörja nästa insats och pengarna ger oss möjlighet att kanske starta upp lite tidigare än annars.

Lyckas vi med vårt uppdrag stärks Tegelsmorasjön som en av Upplands verkliga naturpärlor, till gagn för människor, djur och natur, nu och i framtiden!

Prismotiveringen lyder:

”Föreningen Tegelsmorasjön har på eget initiativ arbetat för att restaurera Kyrksjön i Tegelsmora. Under flera år, har man genomfört praktiska naturvårdsåtgärder som skapat goda förutsättningar för våtmarksfåglar, fisk och andra vattenlevande organismer. Restaureringarna har resulterat i öppna vattenspeglar, betade strandängar och fågelöar.

Tack vare föreningens idoga arbete har bygden berikats med en levande, fågelrik sjö som blivit ett populärt besöksmål till glädje för alla.”

Här mottager vår kassör, tillika föreningens medgrundare priset ur Upplandsstiftelsens ordförande Anders Hedströms hand. En målning föreställande gråhakedoppingar som stundom häckar i Tegelsmorasjön, samt en check på 15 000 riksdaler.

Bilder från Bioblitz Tegelsmorasjön 2018

Efter några månaders förberedelser var det igår dags för 24h Bioblitz vid Tegelsmorasjön. Vilken rolig tillställning det blev!

Dagen började på riktigt med fem skolklasser från Örbyhus och Vendel. De jobbade i lag med att fota djur och växter som de artbestämde mha experter och lade ut under #bioblitztegelsmorasjön. Kolla där på alla fina, rätt artbestämda växter och djur! En del elever deltog också i byggandet av ett gäng fågelholkar!

Under eftermiddagen och kvällen pågick insektsvandringar, botaniska utflykter, provfiske, fågelskådning, reptilvandring, nattsångarlyssning, fladdermustur, naturfoto och insektsfångst om vartannat. En otroligt fin kväll blev det när värmen avtog och solen glittrade i sjön!

I skrivande stund är 353 arter inrapporterade varav 13 är rödlistade. Några arter är ännu ej inrapporterade.

Tack skolsamordnare Lena Öman och alla duktiga elever. Ett särskilt tack till vår huvudrapportör Maria Berg från Tierps kommun som ställt upp under dagen och servat i alla lägen under förberedelserna.

Stort tack också Håkan Andersson, Anders Arnell, Åke Lindelöw, Tomas Loreth, Johan Persson, Alexander Masalin, Lars-Eric Roxin, Didrik Vanhoenacker, Vide Ohlin, Bo Söderström, Leif Ljung, Ulf Swenson och Mats Wilhelm, dvs alla experter som alla generöst ställde upp och delade med sig av kunnande och smittsam entusiasm!

Fantastisk mat lagade Janne Nordlund Othén till oss. Bl a med lokalproducerat från Mattias kött. Otroligt fika levererades från Ängslyckan och Karin Gerhardt.

Tack Upplandsstiftelsen, Tierps kommun, initiativet Biologiska mångfaldens dag, Biotopia Uppsala samt Naturhistoriska Riksmuseet för hjälp och stöttning! Tack även Natursnokarna som var på plats, Svenska Kyrkan för lån av parkering och annat, och Mattias Bergström för extra arbete med betesdjuren!

Vi som arrangerat detta är Eric Blomgren, Martin Linderstad, Per Lindgren, Janne Nordlund Othén och Oskar Jonsson. Hoppas vi ses mer vid Tegelsmorasjön framöver!

Bioblitz Tegelsmorasjön

bioblitz_logga_fb2Välkomna att upptäcka den biologiska mångfalden vid Tegelsmorasjön tillsammans med oss! Under eftermiddagen står bl a följande aktiviteter på programmet:

  • Barnaktivitet med Natursnokarna kl 15-16
  • Leta grodor, ormar och ödlor med Vide Ohlin
  • Var med om provfiske med Upplandsstiftelsens fiskkännare
  • Fånga insekter med Håkan Andersson
  • Lär dig om insekternas spår med Åke Lindelöw
  • Lyssna efter fladdermöss med Lars-Erik Roxin
  • Leta humlor och fjärilar med Bo Söderström
  • Lyssna på nattsjungande fåglar med Föreningen Tegelsmorasjön
  • Naturfotografering i skymning med Mats Wilhelm kl 20-23

Programmet uppdateras med exakta tider senare, håll utkik!

 

 

Öslåtter

Igår rullade några bilar ut på Tegelsmorasjöns is – vi tackar de som plogar för motorsport! – lastade med liar, röjsågar och räfsor. Vi var sju personer som jobbade i omkring 4 timmar med att röja befintliga och nyskapade öar. I första anblicken ser det ut att vara mest bladvass och kaveldun, men vi blev rätt överraskade av mängden sly och även grövre träd som växte på öarna. Det mesta av rishögarna består av sly! Nu är tanken att öarna ska gillas av måsfåglar som genom sitt ”larmsystem” kan ge skydd åt andra häckande sjöfåglar. Vi går en spännande vår till mötes!

Foto Eric Blomgren

Verksamhetsberättelse 2017

Det gångna året har präglats mycket av vårt LONA-projekt, men mycket annat har också hänt.

Vi arbetar för att göra Tegelsmora känd som en bra fågellokal och en uppskattad utflyktsplats. Därför är det kul att Tegelsmorasjön finns med i den nyutkomna Natur- och utflyktsguiden för Tierps kommun (https://www.tierp.se/download/18.52bf51dd15bfc0a06542b667/1494587320953/Naturguide+LITEN.pdf). Även i BirdLife Sveriges digitala plattform för fågellokaler i Sverige finns Tegelsmora nu utförligt beskriven (http://svenskafagellokaler.se/regionalforeningar/upplands-ornitologiska-forening/).

Det blev en vacker och angenäm Valborgsmässoafton även detta år. Vi tackar Tegelsmora hembygdsförening och alla uppemot 300 personer som kom och firade vid Tegelsmorasjön. Särskilt tack till Leif Högström som höll vårtalet!

Den 7 maj träffades Föreningen Vendelsjön och Föreningen Tegelsmorasjön för att samtala och diskutera hur vi i bäst bedriver det viktiga arbetet med att vårda och bevara våra sjöar. Inbjudna gäster med olika specialkunskaper var Zahrah Lifvendahl, Anssi Laurila, Taija Lindfors och Jens Olsson. För ändamålet lånades lokal av Föreningen ÖTV som vi i år anslöt oss till som medlemsförening.

Den 21 maj upprepade vi förra årets koncept med Öppet fågeltorn. Några besökare kom och vi fick bl a uppleva världens största tärnart skräntärnan!

Den 24 maj maj begav sig dåvarande klass 4B från Örbyhus skola iväg på en cykeltur runt Tegelsmorasjön. Förutom att lära sig mer om natur och kultur i närområdet (de fick bl a en visning av hembygdsgården av Mikael Knutsson och en titt på kyrkan med prästen Daniel Fogelqvist) var siktet inställt på att göra filmer om varför Tegelsmorasjön borde bevaras. Filmerna blev sedan klassens bidrag i tävlingen Gilla naturen – och blev så bra att klassen kom till final! Nu visas de tio finalisternas bidrag i en utställning på Naturhistoriska museet, och klassen är förstås bjuden dit. (http://gillanaturen.se/finalisterna/)

Den 16 augusti slogs Fallsbergsängen vilket inte minst gör sjön synligare från vägen. Vi tackar Per Lindgren, Karin Larsson, Leif Ljung och Åke Boström för deras insats med röjsåg och lie.

Tegelsmora hembygdsförening anordnade Barnens hembygdsdag den 16 september, och vår förening bidrog med en tipsrunda om sjöns fåglar. Två barn vann fågelaffischer!

Förstudien om ”Tegelsmoraleden” mellan Örbyhus och Tegelsmora presenterades vid Föreningen ÖTV:s kvartalsfika den 28 september. Intresset var stort och det blev fullsatt i hembygdsgården. Förstudien var ett Leader-projekt som administrerades av Föreningen ÖTV i samverkan med olika intressenter i området. https://utvecklaotv.files.wordpress.com/2016/12/tegelsmoraleden_rapport_laguppl.pdf

 

Hösten 2016 beviljades föreningen ett LONA-bidrag. Projektet består av att 1. Förbättra betet på strandängen vid Norra Bodnäset, 2. Utreda hur dämmet bör renoverad med hänsyn till fiskvandring och friluftsliv, och 3. Skapa fågelöar i norra delen av sjön. I november blev grävningen av och är nu avslutad. Vi tror att resultatet blir lyckat, men det kommer att krävas beteshävd och kompletterande röjningsarbete.

Som en extra åtgärd fick vi möjlighet att skapa ett evenemang för att marknadsföra projektet. Vi kommer att anordna en s k Bioblitz den 29 maj kl 00-24. Evenemanget går ut på att allmänheten och skolan, tillsammans med experter hjälps åt att leta, dokumentera och rapportera så många växt- och djurarter i och kring Tegelsmorasjön som möjligt under ett dygn. Vi hoppas att så många som möjligt kommer och hjälper till, och att det samtidigt blir lite av en folkfest!